Vedtægter

Vedtægter

For Den Selvejende Institution GUDENÅ HOSPICE BRÆDSTRUP

1.     Navn, hjemsted og stiftelse:

1.1      Den selvejende institutions navn er “Gudenå Hospice”, Brædstrup.

1.2      Hjemsted er Horsens kommune.

1.3      Beliggenhed er Sygehusvej, 8740 Brædstrup.

2.       Formål:

2.1.  Gudenå Hospice formål er at yde palliativ behandling, omfattende blandt andet pleje, omsorg, smertelindring og symptomlindring for uhelbredeligt syge og dø­ ende mennesker samt at yde støtte og rådgivning til de døendes pårørende.

De nævnte opgaver skalløses i et nært samarbejde med den syge og dennes pårø­ rende, og Gudenå Hospice indsats skal tilrettelægges med skyldig hensyntagen til den enkeltes fysiske, psykiske og sociale behov.

2.2     Gudenå Hospice er omfattet af det frie sygehusvalg.

 2.3      Til fremme af Gudenå Hospice formål kan der udøves relevant forskning og fag­ lige udviklingsaktiviteter, som er i overensstemmelse  med eksisterende behov hos brugerne af Gudenå Hospice og disses pårørende. Der kan herunder fore­ komme faglige aktiviteter, som kan fremme udviklingen i den pleje og omsorg, som ydes af Gudenå Hospice.

2.4     Plejen og omsorgen skal bidrage til at gøre menneskets sidste tid til en positiv del af livsforløbet og bidrage til, at såvel den syge som den syges pårørende får mu­ lighed for at opleve en helhedsorienteret indsats, præget af åbenhed, betingel­ sesløs accept og bekræftelse af den syges værdi som menneske.

2.5     Gudenå Hospice arbejde og indsats tilrettelægges under hensyn til individuelle behov, idet alle opgaver skalløses i et nært samarbejde med den syge og dennes pårørende, da disses behov stedse skal være i centrum for Gudenå Hospice arbej­de.

2.6     Dødshjælp (eutanasi) udføres ikke.

3.      Kapital:

3.1     Den selvejende institutions grundkapital er på kr. 300.000.

3.2     For institutionens forpligtelser hæfter alene dennes til enhver tid værende formue.

4.       Bestyrelse:

4.1     Den Selvejende Institution Gudenå Hospice ledes af en bestyrelse på indtil 11 medlemmer.

Bestyrelsen sammensættes på følgende måde:

  • 4 medlemmer udpeges af Støtteforeningen for Gudenå Hospice
  • l medlem udpeges af Region Midtjylland
  • l medlem udpeges af Horsens Kommune
  • l medlem udpeges af Danske Diakonhjem
  • 2 medlemmer udpeges blandt sundhedsfaglige ressourcepersoner og patientor­ganisationer
  • l medlem udpeges af biskoppen over Århus Stift
  • l medlem vælges blandt medarbejderne

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand.

Det bestyrelsesmedlem, der udpeges blandt medarbejderne, kan ikke vælges som formand eller næstfonnand for bestyrelsen.

Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg med indtil 5 med­ lemmer.  Såfremt bestyrelsen udnytter sin kompetence hertil, udformes en særlig forretningsorden for dette forretningsudvalg. Formanden for bestyrelsen er født medlem og besætter den ene af de 5 pladser i udvalget.

4.2     Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode af 4 år ad gangen.
Den første funktionsperiode løber dog fra stiftelsen af Den Selvejende Institution Gudenå Hospice og frem til den l . april 20 l 7.

4.3    Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges blandt medarbejderne for en 4-årig periode, og valgperioden løber fra det tidspunkt, hvor driften af Gudenå Hospice igangsættes.

4.4    Fratræder et bestyrelsesmedlem i funktionsperioden, udpeges et nyt medlem af den, som har udpeget det fratrædende medlem.

4.5     Senest 3 måneder inden en funktionsperiodes udløb påhviler det bestyrelsen at rette henvendelse til den/dem, som har udpeget bestyrelsesmedlemmer, således at denne/disse kan foreslå genudpegning af den/de udpegede eller foreslå ny ud­pegning.

4.6   Bestyrelsesmedlemmer  modtager ikke honorar, men godtgørelse for afholdte ud­gifter.

4.7     Der afholdes  bestyrelsesmøde  mindst  l  gang pr. kvartal, samt når bestyrelses­-
formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening anmoder herom.

4.8     Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker ved formanden, subsidiært ved næstforman­den.
Indkaldelse  til bestyrelsesmøde skal ske med rimeligt varsel, og dagsorden skal være udformet med en sådan tydelighed og bestemthed, at det står klart for besty­ relsens medlemmer, hvad der skal behandles på mødet.

4.9     Bestyrelsesmøde afholdes på Gudenå Hospice, medmindre den samlede bestyrel­se er enig om andet.

4.10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 6 af 11 bestyrelsesmedlemmer  er til stede.

4.11 Bestyrelsen træffer beslutning med simpelt flertal mellem de mødte medlemmer.I tilfælde af stemmelighed er formandens – subsidiært næstformandens – stemme afgørende. Stemmeafgivning sker mundtligt, medmindre blot et medlem af besty­ relsen fordrer skriftlig afstemning.

4.12 Bestyrelsesmedlemmerne skal erklære,
• at de er bekendt med idegrundlaget for og formålet med Gudenå Hospice.
• at de i bestyrelsen vil arbejde for, at formålet, jf. herved § 2, efterleves, og
• at de er bekendt med vedtægter, regnskab og budgetter.

4.13 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der føres protokol over besty­relsesmøderne.

Lederen af hospice er sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

5.      Driftsoverenskomst:

5.1     Der indgås driftsoverenskomst  mellem Region Midtjylland  og Den Selvejende Institution Gudenå Hospice, som varetager det i § 2 beskrevne formål på grund­ lag af et af Region Midtjylland godkendt budget.

5.2     Bestyrelsen  skal  efterleve  den  driftsoverenskomst,   som  indgås  med  Region Midtjylland.

6. Administration:

6.1   Bestyrelsen indgår administrationsaftale med Danske Diakonhjem.

7.      Bestyrelsens ansvar:

7.1   Bestyrelsen er ansvarlig for, at Den Selvejende Institution Gudenå Hospice dri­ ves i overensstemmelse med sit formål og de til enhver tid gældende økonomiske og administrative regler for selvejende institutioners drift. Alle væsentlige be­ slutninger, herunder indgåelse/ophævelse af aftaler og driftsoverenskomster, eventuel låneoptagelse, garantistilleise  eller køb/salg  af fast ejendom, træffes af bestyrelsen, under hensyntagen til indgået driftsoverenskomst med Region Midtjylland og efter forudgående indhentning af samtykke  fra Region Midtjyl­land.

8.      Daglig ledelse:

8.1    Bestyrelsen ansætter og afskediger lederen af Den Selvejende Institution Gudenå Hospice under forbehold af regionens forudgående godkendelse.

9.      Regnskabsår:

9.1    Regnskabsåret er kalenderåret.  Første regnskabsår løber dog fra Den Selvejende Institution Gudenå Hospice stiftelse og frem til 31. december 2014.

9.2    Årsregnskab aflægges og underskrives af bestyrelsen og revideres af den statsau­toriserede revisor, som reviderer Danske Diakonhjems regnskaber.

9.3    Det  reviderede  og  af  bestyrelsen  godkendte  regnskab  indsendes  til  Region Midtjylland til godkendelse.

10.   Ændringer i vedtægter:

10.1  Beslutning om ændring i vedtægterne vedtages med 3/5 flertal i bestyrelsen på 2 på hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder.

10.2 Vedtægtsændringer forelægges regionen til høring forinden godkendelse af besty­relsen.

11.     Tegningsregel:

11.1  Den Selvejende Institution Gudenå Hospice tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer  i forening eller af den samlede be­ styrelse.

12.   Opløsning:

12.1  Bestyrelsen kan med 3/4 flertal i to på hinanden følgende bestyrelsesmøder be­slutte at opløse Den Selvejende Institution Gudenå Hospice.

12.2 En eventuel formue tildeles efter bestyrelsens beslutning et formål i overens­ stemmelse med eller i nær tilknytning til det i § 2 beskrevne formål. Anvendelse af eventuel formue skal ved ophør af hospicedrift godkendes af Region Midtjyl­ land og være i overensstemmelse med vedtægterne for Den selvejende institution Gudenå Hospice.

Hvis Den selvejende institution Hospice Gudenå opløses, overgår alle gaver, løs­ øre, inventar m.m. med Region Midtjyllands godkendelse til en eller flere tilsva­ rende institutioner i Danmark.

12.3 Hvis bestyrelsen for Den selvejende institution Gudenå Hospice enstemmigt be­ slutter, at drift af Den selvejende  institution  Gudenå Hospice skal ophøre, eller hvis  bestyrelsen  beslutter,  at Den  selvejende  institution  Gudenå  Hospice  skal træde i likvidation, eller Den selvejende institution Gudenå Hospice tages under konkursbehandling  eller ikke længere kan opfylde sine forpligtelser i henhold til driftsoverenskomsten,  eller ophører som følge af opsigelse af driftsoverenskomst fra Den selvejende institution Gudenå Hospice side, har Region Midtjylland kø­ beret til ejendommen til en pris svarende til anskaffelsessummen med fradrag af de afdrag, som er betalt på de i ejendommen  indestående faste lån. Det samme gælder, hvis Den selvejende institution Hospice Gudenå måtte gøre sig skyldig i en hævebegrundende  misligholdelse, jf. driftsoverenskomsten.

Således vedtaget på  det konstituerende møde den Selvejende Institution Gudenå Hospice

© Copyright 2016 - 2017 Gudenå Hospice - Sygehusvej 18 - 8740 Brædstrup - Tlf 76296666 - Fax 76296699 - kontakt@gudenaahospice.dk