VEDTÆGTER

VEDTÆGTER for Støtteforeningen for Gudenå Hospice

1. Navn og Hjemsted
1.1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Gudenå Hospice.
1.2. Foreningen har hjemsted i Horsens Kommune.

2. Foreningens formål
2.1. Foreningens formål er:

2.1.1. At udbrede kendskabet til hospicetanken i almindelighed og Gudenå Hospice i særdeleshed
2.1.2. At indsamle økonomiske midler til støtte af den selvejende institution Gudenå Hospice

3. Medlemskab
3.1. Følgende kan være medlemmer af foreningen:
3.1.1. Myndige personer.
3.1.2. Foreninger og institutioner både af privat og offentlig karakter.
3.1.3. Virksomheder.
3.2. Medlemskab skal godkendes af foreningens bestyrelse, der ligeledes er berettiget til at beslutte at ekskludere et medlem.
3.3. Medlemmerne betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen for de enkelte grupper af medlemmer.
3.4. Udmeldelse kan ske skriftligt med 1 måneds varsel til udgangen af et regnskabsår.
3.5. I tilfælde af, at kontingentet ikke er indbetalt efter to rykkere, bortfalder medlemskabet.
3.6. Medlemskab af støtteforeningen indebærer medlemskab af Hospice Forum Danmark i overensstemmelse med denne landsorganisations vedtægter, og kontingentet omfatter det kontingent, Hospice Forum Danmark opkræver for hvert enkelt medlems medlemskab af Hospice Forum Danmark.

4. Generalforsamlingen
4.1. Mødeberettiget til generalforsamlingen er foreningens medlemmer.
4.2. Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Såfremt et medlem er i kontingentrestance, har medlemmet ikke stemmeret.
4.3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
4.4. Indkaldelse til en generalforsamling sker med 4 ugers varsel pr. mail til det enkelte medlem og ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt kopi af eventuelle forslag til beslutning.

Udkast til årsrapport bekendtgøres på foreningens hjemmeside.

4.5. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Første ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned 2014.

4.6. Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent. Der føres protokol.
4.6.1. Dagsorden for den årlige generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det afsluttede driftsår. Beretningen kan suppleres med eventuelle udvalgsberetninger.
  3. Årsrapport for det afsluttede driftsår forelægges til godkendelse.
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
  5. Kontingent for næstfølgende drifts år forelægges til godkendelse.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af 2 suppleanter.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

4.6.2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
4.7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter krav fra mindst 10 % af foreningens medlemmer.

Indkaldelse sker som anført under 4.4. Med indkaldelsen sendes det forslag, der skal behandles.

5. Bestyrelsen
5.1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer.
5.2. Valg til bestyrelsen er gældende for 2 år.

Første år vælges 4 af bestyrelsens medlemmer for 1 år.
De efterfølgende år vælges 4 i lige år og 5 i ulige år.
Suppleanter er valgt for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer.

Bestyrelsen kan bestemme, at kassererfunktionen skal ligge uden for bestyrelsen.

5.3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
5.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede.
5.5. Bestyrelsen fører protokol over sine møder.
5.6. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og repræsenterer foreningen i alle anliggender.

Bestyrelsen er ansvarlig for lovlig og forsvarlig administration af foreningen og skal forvalte foreningens midler, så de bliver til størst mulig gavn for foreningen og dens formål.

5.7. Bestyrelsen modtager ikke honorar.

6. Hæftelse
6.1. Foreningen hæfter med sin formue for foreningens forpligtelser. Intet medlem hæfter personligt for foreningen.

7. Regnskab og revision
7.1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2013.
7.2. På den årlige generalforsamling vælges en statsautoriseret eller registreret revisor for et år ad gangen. Revisor kan ikke være medlem af foreningens bestyrelse.
7.3. Foreningen er medlem af Hospice Forum Danmark og følger Hospice Forum Danmarks regler vedrørende administration af fradragsberettigede gaver.

8. Vedtægtsændringer
8.1. For ændring af foreningens vedtægter kræves, at ændringen vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer på en generalforsamling. På generalforsamlingen skal mindst 2/3 af det samlede antal stemmeberettigede medlemmer være til stede (quorum).
Såfremt quorum ikke er opfyldt, men ændringsforslaget vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer, kan dirigenten med bestyrelsens samtykke indkalde til en ny generalforsamling, hvor ændringsforslaget kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer uden krav om opfyldelse af quorum.
8.2. Beslutning om opløsning af foreningen sker efter reglerne i pkt. 8.1.
8.2.1. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler Gudenå Hospice eller en anden her i landet bestående forening/fond med et alment velgørende hospiceformål.

9. Tegning
9.1. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i foreningen sammen med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. september 2012.

Ændret på ekstraordinær generalforsamlinger den 12. august 2013 og 24. september 2013.

Som dirigent
Jørgen Poulsen
sign.

© Copyright 2018-2019 - Støtteforeningen for Gudenå Hospice - Havrevangen 11 - 8740 Brædstrup - stghospice@gmail.com - CVR-nummer 34639574