Vedtægter

Vedtægter for Den Selvejende Institution Gudenå Hospice, Brædstrup.

1.     Navn, hjemsted og stiftelse:

1.1      Den selvejende institutions navn er “Gudenå Hospice”, Brædstrup.

1.2      Hjemsted er Horsens kommune.

1.3      Beliggenhed er Sygehusvej, 8740 Brædstrup.

2.       Formål:

2.1. Gudenå Hospice’ formål er at yde palliativ indsats på specialiseret niveau for uhelbredeligt syge og døende mennesker, samt yde støtte og vejledning til de pårørende.

De nævnte opgaver skal løses i et nært samarbejde med den syge og dennes pårørende og Gudenå Hospice’ indsats skal tilrettelægges med hensynstagen til den enkeltes fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige behov. 

2.2     Gudenå Hospice er omfattet af det frie sygehusvalg.

 2.3    Til fremme af Gudenå Hospice’ formål kan der udøves relevant forskning og udvikling, som er i overensstemmelse med behovene inden for det palliative område.

2.4    Den tværfaglige indsats skal bidrage til at gøre menneskets sidste tid til en positiv del af livsforløbet og bidrage til, at såvel patienten som de pårørende får mulighed for at opleve en helhedsorienteret indsats, præget af nærvær, fællesskab, høj faglighed, samt accept og bekræftelse af den syges værdi som menneske.

2.5     Indsatsen på Gudenå Hospice tilrettelægges under hensyn til individuelle behov, idet alle opgaver skal løses i et nært samarbejde med den syge og de pårørende, da deres behov skal være centrum for den indsats der ydes.

2.6    Opgaven på Gudenå Hospice er hverken at forlænge livet eller at afkorte livet. Aktiv dødshjælp (eutanasi) udføres ikke.

3.      Kapital:

3.1    For institutionens forpligtelser hæfter alene dennes til enhver tid værende formue.

4.       Bestyrelse:

4.1    Den Selvejende Institution Gudenå Hospice ledes af en bestyrelse på indtil 11 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes på følgende måde:

  • 4 medlemmer udpeges af Støtteforeningen for Gudenå Hospice.
  • 1 medlem udpeges af Region Midtjylland.
  • 1 medlem udpeges af Horsens Kommune.
  • 1 medlem udpeges af Danske Diakonhjem.
  • 2 medlemmer udpeges blandt sundhedsfaglige ressourcepersoner eller patientorganisationer.
  • 1 medlem udpeges af biskoppen over Århus Stift.
  • 1 medlem vælges blandt medarbejderne.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand. Det bestyrelsesmedlem der udpeges blandt medarbejderne, kan ikke vælges som formand eller næstformand for bestyrelsen.

Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg med indtil 5 medlemmer. Såfremt bestyrelsen udnytter sin kompetence hertil, udformes en særlig forretningsorden for dette forretningsudvalg. Formanden for bestyrelsen er født medlem og besætter den ene af de 5 pladser i udvalget.

4.2     Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode af 4 år ad gangen. Den første funktionsperiode løber fra stiftelsen af Den Selvejende Institution Gudenå Hospice og frem til den 1. april 2018.

4.3   Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges blandt medarbejderne for en 4 årig periode og valgperioden løber fra det tidspunkt, hvor driften af Gudenå Hospice igangsættes.

4.4   Fratræder et bestyrelsesmedlem i funktionsperioden udpeges et nyt medlem af de, som har udpeget det fratrædende medlem.

4.5    Senest 3 måneder inden en funktionsperiodes udløb påhviler det bestyrelsen at rette henvendelse til dem, som har udpeget bestyrelsesmedlemmer, således at de kan foreslå genudpegning af de udpegede, eller foreslå ny udpegning.

4.6   Der afholdes bestyrelsesmøder mindst fire gange årligt, eller når bestyrelsesformanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening anmoder herom.

4.7     Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker ved formanden, subsidiært næstformanden. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med rimeligt varsel og dagsordenen skal være udformet med sådan en tydelighed, at det står klart for bestyrelsens medlemmer, hvad der skal behandles på mødet.

4.8     Bestyrelsesmøder afholdes på Gudenå Hospice, med mindre den samlede bestyrelse er enige om andet.

4.9     Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 6 ud af 11 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

4.10   Bestyrelsen træffer beslutning med simpelt flertal mellem de mødte medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens, subsidiært næstformandens, stemme afgørende. Stemmeafgivning sker mundtligt, medmindre blot et medlem af bestyrelsen fordrer skriftlig afstemning.

4.11    Bestyrelsesmedlemmerne skal erklære:

  • At de er bekendt med formålet, jf. § 2, med Gudenå Hospice.
  • At de i bestyrelsen vil arbejde for at formålet efterleves.
  • At de er bekendt med vedtægter, regnskaber og budgetter.

4.12    Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og der føres protokol over bestyrelsesmøderne. Hospicechefen er sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

5.      Driftsoverenskomst:

5.1    Der indgås driftsoverenskomst mellem Region Midtjylland og Den Selvejende Institution Gudenå Hospice, som varetager det i § 2 beskrevne formål, på grundlag af et af Region Midtjylland godkendt budget.5.2     Bestyrelsen  skal  efterleve  den  driftsoverenskomst,   som  indgås  med  Region Midtjylland.

5.2    Bestyrelsen skal efterleve den driftsoverenskomst som indgås med Region Midtjylland.

6. Administration:

 6.1   Bestyrelsen indgår administrationsaftale med Danske Diakonhjem.

7.      Bestyrelsens ansvar:

7.1   Bestyrelsen er ansvarlig for at den Selvejende Institution Gudenå Hospice drives i overensstemmelse med sit formål og med de til enhver tid gældende økonomiske og administrative regler for selvejende institutioners drift. Alle væsentlige beslutninger, herunder indgåelse/ophævelse af aftaler og driftsoverenskomster, eventuel låneoptagelse, garantistillelse eller køb/salg af fast ejendom, træffes af bestyrelsen, under hensynstagen til indgået driftsoverenskomst med Region Midtjylland og efter forudgående indhentning af samtykke fra Region Midtjylland.

8.      Daglig ledelse:

8.1    Bestyrelsen ansætter og afskediger hospicechefen under forbehold af regionens forudgående godkendelse.

9.      Regnskabsår:

9.1    Regnskabsåret er kalenderåret.

9.2    Årsregnskab aflægges og underskrives af bestyrelsen og revideres af den statsau­toriserede revisor, som reviderer Danske Diakonhjems regnskaber.

9.3    Det  reviderede  og  af  bestyrelsen  godkendte  regnskab  indsendes  til  Region Midtjylland til godkendelse.

10.   Ændringer i vedtægter:

10.1  Beslutning om ændring i vedtægterne vedtages af 3/5 flertal i bestyrelsen på 2 på hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder.

10.2 Vedtægtsændringer forelægges regionen til høring forinden godkendelse af besty­relsen.

11.     Tegningsregel:

11.1  Den Selvejende Institution Gudenå Hospice tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse.

12.   Opløsning:

12.1  Bestyrelsen kan med ¾ flertal på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutte at opløse Den Selvejende Institution Gudenå Hospice.

12.2 En eventuel formue tildeles efter bestyrelsens beslutning et formål i overensstemmelse med eller nær tilknytning til det i § 2 beskrevne formål. Anvendelse af eventuel formue skal ved ophør af hospicedrift godkendes af Region Midtjylland og være i overensstemmelse med vedtægterne for Den Selvejende Institution Gudenå Hospice.

Hvis Den Selvejende Institution Gudenå Hospice opløses, overgår alle gaver, løsøre, inventar, mm., med Region Midtjyllands godkendelse, til en eller flere tilsvarende institutioner i Danmark.

12.3 Hvis bestyrelsen beslutter, at driften af Den Selvejende Institution Gudenå Hospice skal ophøre, eller hvis bestyrelsen beslutter at institutionen skal træde i likvidation, eller hvis institutionen tages under konkursbehandling, eller ikke længere kan opfylde sine forpligtelser i henhold til driftsoverenskomsten, eller ophører som følge af opsigelse af driftsoverenskomsten fra Den Selvejende Institution Gudenå Hospice’ side, har Region Midtjylland køberet til ejendommen til en pris svarende til anskaffelsessummen med fradrag af de afdrag, som er betalt i de i ejendommen indestående faste lån. Det samme gælder, hvis Den Selvejende Institution Gudenå Hospice måtte gøre sig skyldig i en hævebegrundende misligholdelse, jf. driftsoverenskomsten.

Således vedtaget på 2 på hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder den 5. september og den 23. november 2017.

© Copyright 2016 - 2017 Gudenå Hospice - Sygehusvej 18 - 8740 Brædstrup - Tlf 76296666 - Fax 76296699 - kontakt@gudenaahospice.dk